Partner serwisu
24 listopada 2021

Rosnąca produkcja, bardzo dobre wyniki finansowe, ambitna polityka klimatyczna, czyli KGHM po III kwartałach 2021

Kategoria: Z życia branży

Wzrost EBITDA przy zwiększeniu wyniku finansowego netto Spółki, wyższe przychody i zwiększenie wydobycia rudy miedzi – KGHM przedstawił wyniki finansowe za III kwartał 2021 roku. Firma opublikowała również Politykę Klimatyczną, która zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej już w 2050 roku.

Rosnąca produkcja, bardzo dobre wyniki finansowe, ambitna polityka klimatyczna, czyli KGHM po III kwartałach 2021

Wyniki produkcyjne

Produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM  w III kwartałach tego roku była wyższa o 10,1% (9M/9M) i wyniosła 574 tys. ton.

Produkcja górnicza w Polsce w III kwartałach 2021 r. wyniosła 335,8 tys. ton miedzi w urobku. Do tego odnotowano wzrost wydobycia rudy (w wadze suchej) w stosunku do 9M 2020 roku. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił także wzrost produkcji miedzi elektrolitycznej o 28,2 tys. ton.

 

Wyniki finansowe i operacyjne

Grupa Kapitałowa KGHM zanotowała wzrost skorygowanej EBITDA w porównaniu do 9M 2020 o 3 312 mln zł. Dotyczy to przede wszystkim KGHM Polska Miedź S.A. (+1 220 mln zł) oraz Sierra Gorda (+1 458 mln zł, blisko trzykrotny wzrost). Wpływ na takie wyniki miało m.in. zwiększenie przychodów na skutek korzystniejszych cen metali czy obniżenia kosztów podstawowej działalności operacyjnej.

Grupa Kapitałowa KGHM zwiększyła wynik finansowy netto na poziomie wyższym od zanotowanego po 9M 2020 o 3 590 mln zł (4,1-krotnie) przede wszystkim w związku z poprawą wyniku netto ze sprzedaży o 1 765 mln zł oraz wyniku z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia o 1 899 mln zł przy wyższym podatku CIT o 636 mln zł.

Utrzymująca się dobra koniunktura na rynku metali przyczyniła się z kolei do wzrostu przychodów Grupy Kapitałowej KGHM w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego o ponad 5 mld zł. W omawianym okresie rosły notowania miedzi i srebra (wzrost o 57 proc. i 34 proc. odpowiednio). Wyższe były również notowania złota (wzrost o 4 proc.).

 

Polityka Klimatyczna

Główne założenia dokumentu przyjętego przez Zarząd KGHM dotyczą redukcji emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Następstwem Polityki Klimatycznej będzie Program Dekarbonizacji, który docelowo obejmie całą Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A.

Głównym celem Polityki Klimatycznej KGHM jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych Zakresu 1 (emisji bezpośrednich związanych przede wszystkim z działalnością produkcyjną firmy) i Zakresu 2 (emisji pośrednich związanych z wykorzystaniem zakupionej na rynku energii elektrycznej i ciepła, przy maksymalnej możliwej ich redukcji).

Główne kierunki ograniczania śladu węglowego obejmować będą m.in. wykorzystanie technologii wodorowych, rozwój elektromobilności, wdrożenie zaawansowanych technologii w ramach ciągu produkcyjnego, stopniowe odejście od wykorzystania energii elektrycznej i ciepła pozyskiwanych z rynku, na rzecz coraz większego wykorzystania własnych, bezemisyjnych źródeł energii, ciągłą poprawę efektywności energetycznej w oddziałach produkcyjnych i usprawnienie procesów technologicznych, a także wykorzystanie technologii CCS/CCU na potrzeby zagospodarowania pozostałego CO₂ emitowanego w procesach hutniczych.

Celem pośrednim jest redukcja łącznych emisji Zakresu 1 i Zakresu 2 do 2030 roku o 30% w stosunku do poziomu emisji z 2020 roku. Cele redukcyjne obejmujące całą Grupę Kapitałową KGHM zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w pierwszej połowie 2023 roku.

Z kolei kompleksowe nakłady inwestycyjne związane z realizacją działań ograniczających poziom emisji gazów cieplarnianych zostaną określone w ramach Programu Dekarbonizacji Grupy Kapitałowej KGHM.

KGHM Polska Miedź S.A. emituje rocznie około 3,3 mln ton ekwiwalentu CO₂, z czego w przybliżeniu 40% stanowią emisje Zakresu 1, a 60% stanowią emisje Zakresu 2 według GHG Protocol.

 

Realizacja strategii firmy

KGHM konsekwentnie wdraża założenia strategii firmy, której cele zakładają m.in. zwiększenie produkcji ze źródeł własnych w tym z Odnawialnych Źródeł Energii. Spółka planuje kolejne elektrownie wiatrowe na łączną moc zainstalowaną ok. 50 MW.

W tym roku KGHM przystąpił do porozumienia na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Firma jest również jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie powołania „Dolnośląskiej Doliny Wodorowej”. Oprócz tych działań spółka podpisała porozumienie z NuScale dotyczące przygotowań do realizacji budowy jądrowych źródeł energii.

Wszystkie działania Zarządu KGHM wpływają na dobrą kondycję finansową, ale też na ocenę firmy przez instytucje zewnętrzne. KGHM był w tym roku wielokrotnie nagradzany zarówno przez ekspertów rynku, organizacje branżowe i media.

 

Po pierwsze bezpieczeństwo

KGHM jest Liderem Bezpiecznej Pracy. Jesteśmy jedynym reprezentantem górnictwa podziemnego oraz przetwórstwa metali w gronie 27 przedsiębiorstw stanowiących ścisłą czołówkę w naszym kraju, jeżeli chodzi o standardy BHP – tzw. Złotych Liderów. W ubiegłym roku w całej Spółce o niemal 29 procent spadła liczba uznanych wypadków przy pracy. To pierwsza w historia tak niska liczba wypadków odnotowanych w KGHM Polska Miedź S.A. W ciągu ostatnich 10 lat liczba wypadków w firmie spadła o ponad 60 procent.

Troska o zdrowie załogi spowodowała, że KGHM podjął decyzję o odwołaniu tegorocznych uroczystości barbórkowych, poza możliwością organizacji akademii oddziałowych przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. Ze względu na ponowny wzrost zachorowań na koronawirusa w kraju, miedziowy gigant wstrzymał delegacje krajowe i zagraniczne. W spółce, tam gdzie jest to możliwe wprowadzana będzie praca zdalna

źródło: media.kghm.com
fot. media.kghm.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ